Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο αυτού του έργου, αποτελείται από Ανοιχτούς Εκπαιδευτικοούς Πόρους (Open Educational Resources – OERs), που προορίζονται για δωρεάν και ανοιχτή χρήση από εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι χρήστες ενθαρρύνονται για ελεύθερη πρόσβαση, προσαρμογή και διανομή του υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεδομένου ότι δίνεται η απαιτούμενη αναφορά και απόδοση τιμής στην αρχική πηγή. Ασπαζόμενοι τις αρχές της διαφάνειας και της συνεργασίας, στοχεύουμε να προωθήσουμε την καινοτομία, να προωθήσουμε τη συμπερίληψη και να προωθήσουμε την ανταλλαγή γνώσεων στα σχετικά θεματικά πεδία.
  • Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις μεθόδους παρέμβασης στις πρώτες βοήθειες και τις χρόνιες ασθένειες.
  • Ανάπτυξη σχολικών μονάδων πρώτων βοηθειών και παρέμβαση σε περιπτώσεις σωματικών τραυματισμών και ορισμένων χρόνιων ασθενειών.
  • Αύξηση των θεσμικών δυνατοτήτων και του επαγγελματισμού για εργασία σε επίπεδο ΕΕ/διεθνές επίπεδο: ενισχυμένες ικανότητες διαχείρισης και στρατηγικές διεθνοποίησης. Επέκταση του δικτύου κάθε εταίρου σε νέες διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και τομείς.

Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω ενός συγχρονισμένου LMS (learning management system: σύστημα διαχείρισης μάθησης) για υπολογιστές και κινητά.

android mobile app     ios mobile app

Φυλλάδιο έργου