Съдържанието, предоставено в рамките на този проект, е обозначено като образователни ресурси със свободен достъп (OER), предназначени за безплатно и свободно използване от преподаватели, обучители и организации по цял свят. Насърчават се потребителите да имат свободен достъп, за да могат да адаптират и разпространяват с образователна цел наличните материали, но с цитиране на оригиналния източник. Споделяйки принципите на откритост и сътрудничество, ние се стремим да насърчим иновациите, да поощряваме приобщаването и да напредваме в споделянето на знания в споменатите професионални области.
  • Подпомагане на професионалното развитие на учителите от началното и основното училище в две области: цифрови умения и методи за намеса при оказване на първа помощ и хронични заболявания.
  • Разработване на обучителни модули за първа помощ и интервенция при физически наранявания и при някои хронични заболявания.
  • Повишаване на институционалния капацитет и професионализма за работа на ниво ЕС/международно ниво: повишени управленски компетенции и стратегии за интернационализация. Разширяване на мрежата на всеки от партньорите към различни нови географски региони и сектори.

Посоченото по-горе ще бъде предоставено чрез синхронизирана онлайн и мобилна (Android, iOS) LMS (система за дистанционно обучение).

android mobile app     ios mobile app

Брошура на проекта


Интервю с експерт по първа помощ