• да подпомогне учителите и преподавателите в тяхната задача да повишат знанията, осведомеността и опита на учениците. Спицифично проекта се фокусира върху учениците, които биха имали нужда да се намесят за оказване на първа помощ или при спешна реакция при хронични заболявания. Разработват се дигитални образователни материали, което осигурява непрекъснатост на тези знания и умения.
  • да гарантира устойчивост на развитието на учителите чрез използването на дигитални образователни материали. Чрез тях учителите могат да получават достъп до актуална информация, иновативни методи и инструменти за обучение. Акцентът е върху продължаващо професионално развитие (ППР) на учителите, обучаващи деца от предучилищна и начална училищна възраст. Обучението включва 13 модула, които са насочени към интервенции и практики за оказване на първа помощ и 8 модула за хронични заболявания. Модулите са изготвени въз основа на нуждите, определени с помощта на анализ на потребностите.