Учители в действие за здраве – TA4H – 2022-1-TR01-KA220-SCH-000089892

Установено е, че нараняванията, свързани с училищни дейности, се случват предимно в училищната среда и изискват по-често болнично лечение, отколкото нараняванията в домашна среда. Освен това около 6 % от по-тежките наранявания, изискващи медицинска помощ, се случват по време на обучение в училището или игра в училищния двор.

Този проект има за цел да подпомогне учителите и преподавателите в тяхната задача да повишат знанията, осведомеността и опита на учениците. Спицифично проекта се фокусира върху учениците, които биха имали нужда да се намесят за оказване на първа помощ или при спешна реакция при хронични заболявания. Разработват се дигитални образователни материали, което осигурява непрекъснатост на тези знания и умения.

Целеви групи:
учители в детски градини и начални училища

Бенефициенти:
ученици, техните родители и училищния персонал

Начална дата: 31 декември 2022
Дата на приключване: 30 декември 2024